Polityka prywatności

§1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Oświatowe Rodzice-Dzieciom, z siedzibą w Rybniku, ul. Św. Józefa 30, 44 – 217, NIP 642-00-20-366, KRS 0000001718, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: sekretariat@sord.rybnik.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom przetwarza dane osobowe w celach technicznych (tj. w celu administrowania serwisem) oraz w celach marketingowych oraz wysyłania newslettera.

Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych prawa.

Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód.

W wypadku przetwarzania w celach marketingowych dane są przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1a) RODO. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

Osoba, których dane są przetwarzane posiada:

Prawo dostępu do treści swoich danych – tzn. może uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to może: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto osoba, których dane są przetwarzane może uzyskać kopie swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych – tzn. może żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia.

Praw do usunięcia danych – tzn. może żądać od Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

Prawo ograniczenia przetwarzania – tzn. może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. W przypadku zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom będzie mógł uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Prawo do przenoszenia danych – tzn. że może otrzymać swoje dane osobowe, które sama dostarczyła, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Może również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi. Realizacja żądania zostanie zrealizowana, gdy technicznie będą takie możliwości.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn. że może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o prawnie uzasadniony interes.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przekazywania materiałów marketingowych oraz informacji handlowych.

Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 RODO.

 

§2. POLITYKA COOKIES

Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom, z siedzibą w Rybniku ulicy św. Józefa 30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP 642-00-20-366, KRS 0000001718, jako właściciel i administrator serwisu bududowaspolecznej.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.

Dodatkowo, poza informacjami zawartymi w plikach cookies serwis zbiera w sposób automatyczny następujące informacje:

 • godzinę i datę wejścia na stronę
 • lokalizację użytkownika
 • źródło wejścia do serwisu
 • czas trwania sesji
 • źródło wejścia (jaki typ – mailing, bezpośrednie, płatne itd.)
 • przeglądarkę i rozdzielczość ekranu, z której użytkownik korzysta.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; analizy sposobów, w jakich użytkownicy korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają reklamy. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • „stałe” (persistent cookies). „przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cookies firm zewnętrznych (Informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy) :

 • Google Analytics – administrator: Google Inc. z siedzibą w USA;
 • Facebook.com – administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA

Zobacz jak możesz się zaangażować w naszą ideę.

Przekaż nam 1% podatku

W 2020 roku, udało nam się zebrać z 1% podatku – 31 651,70 zł. To, aż o 15 000 zł więcej niż w roku wcześniejszym. 

Pobijmy ten wynik w 2021 roku!

Weź udział w licytacjach

Zostań członkiem grupy, zalicytuj bądź wystaw przedmiot na licytację!

Dorzuć cegiełkę na zrzutka.pl

Pierwszy umowny milion do projektu dorzucił sektor publiczny, poprzez sprzedaż działki na preferencyjnych warunkach. 

Drugi milion zbierzmy wspólnie! 

Zostań patronem na patronite.pl

Zostań naszym patronem, współtwórcą, budowniczym naszej szkoły. Fundamenty, mury, kuchnia ze stołówką, sala teatralna albo pracownia chemiczna?
Wybierz cel, który jest bliski Twojemu sercu, pasji i zainteresowaniom.

Włącz się w partnerstwo i sponsoring

Budując szkołę, mogą Państwo budować wizerunek swojej firmy.

Zapraszamy do rozmowy o tym, co możemy wspólnie stworzyć, aby wypromować Państwa firmę.

Udziel pomocy rzeczowej

Pomóż nam wyposażyć przestrzeń szkoły lub zakupić po preferencyjnych cenach materiały budowlane.

Masz pomysł jak nas wesprzeć?

Włącz się w projekt poprzez wolontariat

Potrzebni od zaraz 🙂  kosztorysant, geolog, geodeta, projektanci wszystkich instalacji i przyłączy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, specjaliści od marketing, public relations, pozyskiwania funduszy, a także wszyscy dysponujący odrobiną wolnego czasu.

Masz inny pomysł na współpracę?

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami 🙂

FAQ

Dowiedz się więcej na temat projektu.

Projekt oparty jest na idei zmiany kultury uczenia się. Polega na jednoczesnym wdrożeniu:

• nowoczesnego modelu edukacji opartego o interdyscyplinarne podejście do uczenia, eksperymentowanie i doświadczanie oraz rozwijanie umiejętności miękkich (praca zespołowa, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów itp.)

• nowoczesnej przestrzeni szkolnej, czyli wybudowanie nowej siedziby Szkoły Społecznej.

Nowy budynek to w założeniu przestrzeń sprzyjająca współpracy, elastycznie dostosowana do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.

Organem prowadzącym Szkołę Społeczną jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”, będące organizacją pozarządową ze statusem OPP, założoną w 1997 roku. W jego organach zasiadają rodzice uczniów Szkoły Społecznej oraz pracownicy.

Szkoła Społeczna w ciągu 28 lat swojej działalności nie doczekała się jeszcze swojego budynku. Często zmieniała lokalizację, wynajmując obiekty pozostające w dyspozycji miasta. Jednocześnie, mając ambicje wejścia w chwili obecnej na przyśpieszoną ścieżkę rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań dydaktycznych, potrzebuje odpowiednio dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Chcemy „być na swoim”, zgodnie z naszymi potrzebami i w duchu naszego nowoczesnego modelu kształcenia.

Osoby fizyczne mogą wesprzeć projekt poprzez:

• przekazanie 1% podatku od osób fizycznych,

• przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),

• udział w licytacjach organizowanych przez rodziców na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/1263067924086223

• przekazanie fantów na licytacje,

• pomoc w zbudowaniu bazy potencjalnych darczyńców i firm, które mogą nas wesprzeć,

• nieodpłatną pracę na rzecz projektu (potrzebni: kosztorysant, geolog, geodeta, projektanci wszystkich instalacji i przyłączy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, specjaliści od marketing, public relations, pozyskiwania funduszy, a także wszyscy dysponujący odrobiną wolnego czasu – gwarantujemy pracę w doborowym towarzystwie),

• pomoc przy zagospodarowaniu terenu,

• rozpropagowanie projektu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i zachęcenie ich do przekazywania nam 1 % podatku, darowizn oraz udzielania innych form pomocy.

Osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą wesprzeć projekt poprzez:

• przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),

• przekazanie darowizny rzeczowej – materiały budowlane lub wykończeniowe, przedmioty lub usługi na licytacje,

• nieodpłatne wykonanie usługi (przyłącza mediów, usługa budowlana lub wykończeniowa, zagospodarowanie terenu itp.),

• udzielenie bonifikaty na materiały lub usługi budowlane i wykończeniowe.

1% podatku można przekazać wpisując nazwę naszej organizacji, nasz numer KRS oraz kwotę będącą 1 % wartości podatku należnego za dany rok w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Numer KRS: 0000001718

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania 1% podatku, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę lub ZUS deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie, którego nie może jednak naruszyć.

 

Zapraszamy do śledzenia naszych prac na profilach Facebook:

https://www.facebook.com/budowaszkolyspolecznej

https://www.facebook.com/groups/1263067924086223